Delphi TWebBrowser İnternet Sitesinden Listeden Seçilen Değerin Alınması

Delphi TWebBrowser İnternet Sitesinden Listeden Seçilen Değerin Alınması

Delphi TWebBrowser İnternet Sitesinden Listeden Seçilen Değerin Alınması:

//Uses'a MSHTML ekleyin
//Forma TWebBrowser ekleyin
//Forma 2 buton ekleyin
//Forma editbox ekleyin

Aşağıdaki sitedeki ilgili elemanı bulması için gereken fonksiyonu ekleyelim.

function IsSelectElement(eleElement: IHTMLElement): Boolean;
var
 selElement: IHTMLSelectElement;
begin
 Result := False;
 try
  selElement := eleElement as IHTMLSelectElement;
 except
  Exit;
 end;
 Result := True;
end;

ListBox alanında veri alabilmek için ekleyeceğimiz fonksiyon.

function GetListBoxOption(Web1: TWebBrowser;
 strListBoxName: string;
 intInstance: Integer): string;
var
 eleChild: IHTMLElement;
 eleElement: IHTMLElement;
 colGrandParents: IHTMLElementCollection;
 colParents: IHTMLElementCollection;
 selElement: IHTMLSelectElement;
 intCount: Integer;
 intG: Integer;
 intGMax: Integer;
 intSelected: Integer;
 Document: IHTMLDocument2;
begin
 Result  := '';
 intCount := -1;

 //Magic declarations
 Document := Web1.Document as IHTMLDocument2;
 if Document = nil then Exit;

 colGrandParents := Document.All;
 if colGrandParents = nil then Exit;

 intGMax := colGrandParents.Length - 1;
 for intG := 0 to intGMax do
 begin
  eleElement := colGrandParents.Item(intG, '') as IHTMLElement;
  if IsSelectElement(eleElement) then
  begin
   selElement := eleElement as IHTMLSelectElement;
   if selElement.Name = strListBoxName then
   begin
    //Found a list box with the correct name.
    Inc(intCount);
    if intCount = intInstance then
    begin
     //Found the instance with the correct name.
     intSelected := selElement.selectedIndex;
     colParents := eleElement.children as IHTMLElementCollection;
     eleChild  := colParents.Item(intSelected, '') as IHTMLElement;
     Result   := eleChild.InnerText;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;

WebBrowser'a yüklenecek olan değer alacağımız sitenin adresini girelim.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.Navigate('http://www.swissdelphicenter.ch/torry');
end;

Ve son olarak sitedeki ilgili seçimi Edit1 alanına ekliyoruz.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Edit1.Text := GetListBoxOption(WebBrowser1, 'select', 0);
end;

Yorumlarınız bizim için değerlidir. Konu altına yorum bırakabilirsiniz. Teşekkürler.

Daha fazla Delphi Çözümleri İçin tıklayın DELPHİ BLOG

Daha fazla Delphi Kaynak Kod ve Proje Örnekleri için tıklayın DELPHİ KAYNAK KODLARI